Algemene Voorwaarden Totus Training

1 Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Totus Training: de opdrachtnemer die deze voorwaarden hanteert.

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Totus Training, ieder natuurlijk en rechtspersoon die gebruik maakt van enige dienst of product koopt van Totus Training. Bij een open inschrijving is de inschrijvende partij of persoon de Opdrachtgever.

Opdracht: het totaal van de tussen Totus Training en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Totus Training geleverde materialen.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Totus Training, op alle overeenkomsten die Totus Training sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Totus Training wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Totus Training zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Totus Training schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.3 Bij een open inschrijving heeft Opdrachtgever een bedenktermijn van 7 werkdagen.

2.4 Als Opdrachtgever aan Totus Training gegevens verstrekt, mag Totus Training uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

2.5 Alle werkzaamheden die door Totus Training worden verricht, worden uitgevoerd  naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Totus Training, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Totus Training is niet gehouden de werkzaamheden persoonlijk te verrichten.

3 Prijs en betaling

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren een wijziging ondergaan, is Totus Training gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

3.2 De overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte is exclusief eventuele kosten die bij Opdrachtnemer in rekening worden gebracht en welke rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

3.3 De overeengekomen prijs zoals vermeld in de offerte is exclusief BTW en overige kosten. Deze kosten worden in de offerte en in de factuur separaat vermeld.

3.4 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan op de factuur enige bedragen in mindering te brengen, dan wel te verrekenen.

3.5 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval Opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Totus Training na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.

 

4 Vertrouwelijkheid

4.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding, behoudens wettelijk voorschrift, van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2 Persoonlijke gegevens zullen niet zonder toestemming aan derden worden geopenbaard. Totus Training is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gerechtigd persoonlijke gegevens aan derden te verstrekken.

 

5 Intellectuele eigendom

5.1 Totus Training behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Totus Training noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Totus Training verstrekt zijn.

 

6 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

6.2 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor Totus Training opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Totus Training bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Totus Training bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

6.3 Indien Totus Training door ziekte of overige omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, kan Totus Training de opdracht door een derde laten uitvoeren of de werkzaamheden opschorten, dit in nauw overleg met de opdrachtgever.

 

7 Beëindiging van de opdracht

7.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Totus Training gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Totus Training gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Totus Training is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

7.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Totus Training toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

7.3 Totus Training is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

7.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Totus Training verhindert, heeft Totus Training het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Totus Training haar recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

7.6 In geval van annulering van een opdracht door Opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:

  • Annulering door de Opdrachtgever kan tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
  • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de Opdrachtgever verplicht 70% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
  • Bij annulering tussen twee en nul weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de Opdrachtgever verplicht 100% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.
  • Ongeacht het aantal weken waarbinnen de Opdrachtgever een training annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

8 Aansprakelijkheid 

8.1 Totus Training zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Totus Training en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

De resultaten van toepassing en gebruik van de door Totus Training verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Totus Training naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan zij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

8.2 Totus Training is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Totus Training toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Totus Training van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Totus Training is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de betreffende opdracht.

8.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Totus Training welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

9 Geschillen en Klachten

9.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Totus Training worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

9.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

9.3 Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen Opdrachtgever en Totus Training, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken.

9.4 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is.

9.5 Na ontvangst van de klacht zendt Totus Training binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging aan Opdrachtgever waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal twee maanden.

9.6 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

9.7 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van Totus Training, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

 

Rotterdam, 1 januari 2016

T.I. Lammers | Totus Training

Totus Training draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches